fbpx
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej:oishii.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: KOURTIS Sp. z o.o. , Miodowa 23/29, 00-246 Warszawa, PL, NIP: 5252793965; KRS: 0000793044 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 1. poczty e-mail: oishii@oishii.pl
 2. telefonicznie: + 48 502 702 033
 1. Regulamin skierowany jest do Użytkowników oraz Klientów, którzy korzystają ze Strony.
 2. W momencie złożenia zamówienia na Stronie, Użytkownik staje się Klientem.
 3. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 30.01.2023 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez powiadomienia Klientów. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Jeżeli nie akceptujesz nowego brzmienia regulaminu, oznacza to brak możliwości składania zamówień na Stronie.
 4. Składając zamówienie, oświadczasz że podane przez Ciebie dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. Jeśli w konsekwencji bezprawnego wykorzystania Twoich danych są przeprowadzane transakcje za pomocą tych danych, Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli nie zawiadomisz Usługodawcy o bezprawnym wykorzystaniu Twoich danych niezwłocznie po wykryciu tego faktu.
 5. Jeśli wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu – jest to równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: restauracja Oishii Sushi Pruszków.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:
 • subskrypcji newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
 • składania zamówień on-line;
 1. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

 

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
 • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 • przeglądarkę internetową,
 • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
 • numer telefonu i adres poczty e-mail w celu złożenia zamówienia on-line,
 • adres poczty e-mail lub /oraz numer telefonu w celu zapisania się na newsletter.
 1. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

 

Art. 4 [Newsletter]

 

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili, korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

 

Art. 5 [Zamówienia on-line]

 

 1. [Składanie zamówień]:
 2. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne. Jeśli podajesz fałszywe dane lub nienależące do Ciebie, Usługodawca może usunąć Twoje zamówienie oraz powiadomić odpowiednie organy państwowe.
 1. Zamówienie konkretnego dania (zawarcie umowy sprzedaży) zostaje skutecznie złożone po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Zamawiam i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności przy odbiorze) oraz  e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia, chyba że wybrałeś opcję płatności przy odbiorze.

 

 1. [Dokonywanie płatności]
 1. Usługodawca umożliwia zapłatę: (a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych – Tpay
 2. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;

 

 1. [Dostawa/Odbiór Zamówienia]
 1. Usługodawca może dostarczyć Twoje zamówienie pod wskazany przez Ciebie adres. Dostawy są realizowane w obrębie zaznaczonych stref dostawy na Stronie w zakładce DOSTAWA.
 2. Koszt dostawy wynosi 4, 7 lub 10 zł (w zależności od strefy w jakiej się znajdujesz), które zostaną doliczone do ceny zamówienia. W przypadku dostawy poza obszar z zaznaczonej strefy – wycena ustalana jest indywidualnie przez Usługodawcę.
 1. Czas dostawy w obrębie wyznaczonych stref dostawy jest przez Usługodawcę określany szacunkowo i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 1. Zamówienie może również zostać odebrane przez Ciebie osobiście w restauracji Oishii Sushi Pruszków przy ul. Majowej 1 w Pruszkowie.

 

 1. [Pozostałe informacje]
 1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 2. Usługodawca ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:

– awarii lub ograniczeń technicznych bądź organizacyjnych, które uniemożliwiają lub w znaczącym stopniu utrudniają realizację zamówienia;

– braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Usługodawca nie mógł przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

– w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Ciebie dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich.

 

 

Art. 7 [Ograniczenie praw konsumenta]

 1. Możesz odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykorzystane do momentu, w którym Usługodawca nie przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązujesz się poinformować o tym Usługodawcę niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż do momentu rozpoczęcia jego realizacji przez Usługodawcę i w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z restauracją Oishii Sushi Pruszków. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Usługodawca postanowi inaczej. Poinformowanie Usługodawcy o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli dokonałeś/aś płatności online, zlecenie zwrotu środków nastąpi niezwłocznie od momentu odstąpienia od umowy, zwrot środków otrzymasz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

Art. 8 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

 

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możesz kierować na adres: oishii@oishii.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • Twoje imię oraz adres e-mail,
 • dokładny opis i powód reklamacji,
 • Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 1. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 2. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

 

Art. 9 [Rozwiązywanie sporów]

 

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze Usługodawcę lub przez Ciebie. Jeśli w podanym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę, możesz to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

 

Art. 10 [Ochrona danych osobowych]

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.oishii.pl/politykaprywatnosci

 

Twoje zamówienie

Brak produktów w koszyku.

Find locations near you

Discover a location near you with delivery or pickup options available right now.